Make your own free website on Tripod.com

Mandirigma

Home
Bird's Eye View...
Full Metal Jacket...
Line of Fire
Old Soldiers Never Die...
Front Lines...
Songs from the barracks...
The Rifleman's Creed
Cross Hairs
Theater of Operations
Inside Special Forces
Who Dares, Wins
War Room
Command Post
Chain Of Command...
Command Post

We love to get mail!

Tell me what's on your mind?
Written something that you'd like me to consider for a future issue?
Please get in touch!

Just click this address to send mail:

scoutranger70@hotmail.com

All The Way!

airbornesr.jpg

airbornesr.jpg

Ako ang Watawat ng Republika ng Pilipinas, sumilang na may araw at mga bituin; bininyagan sa dugo at mga luha, binuhay sa tapang at pag-ibig. Ako ang sagisag ng iyong kapangyarihan, ang tanda ng iyong kalayaan at ang kaluwalhatian ng iyng diwa.
Hindi ako magiging higit pa kaysa nais mong gawin sa akin; sapagkat ako ay may paniniwala sa iyong sarili, kung ano ang iyong pag-asang nais makamtan at may lakas na loob na pagsumakitan ito. Ako ang pangarap ng kahapon, ang pagsusumakit ng kasalukuyan at ang pangitain ng bukas.
Naubuhay ako nang may pabagu-bagong kabuhayan; isang buhay na damdamin at ambisyon, kirot at ng tuwa. Batid ko ang pananalasa ng digmaan at ligaya ng kapayapaan, ang kahihiyan ng pagkatalo at tamis ng tagumpay. Nakawagayway ako sa aking tagdan sa pagtatagumpay, sa sandaling pinaghaharian ng dakilang tuwa at ligaya ang buong bansa, at ako ay bumababa sa kalahatian ng aking tagdan, kung ang puso mo ay sakbibi ng dalamhati.
Habang kayo na aking lahi at bansa ay nananatiling buhay, ako man ay mananatiling buhay, sapagkat ako ang iyong kaluluwa; saan man kayo tumungo, doon din ako tutungo. Habang ako ay nakawagayway sa ibabaw ninyo, nakikita ninyo ako na isang maliwanag na sinag ng kulay; ang aking bughaw ay matibay sa pananalig at katarungan; ang aking pula ay matingkad, at matapang at may lakas ng loob, ang aking puti ay nakakasilaw sa kanyang kadalisayan mga uliran; ang aking araw, ay nagpapagunita sa iyo na panatilihing buhay ang alab ng sulo ng kalayaan; at ang aking mga bituin ay nagbubuklod sa inyo sa isang matatag na pagkakaisa. Diyos at Ama naming makapangyarihan at mahabagin sa lahat, ito nawa ay mangyari magpakailanman.

1srr.gif

It takes a special breed of men to be a paratrooper. T'was a matter of character, the assertion of one's personality.

Politics
              & Government - Top Blogs Philippines